O Projekcie

 

 

Gmina Wojnicz, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w okresie od września 2013 r. do listopada 2014 r. realizowała projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Wojnicz”.
Projekt realizowany był w ramach Działania 1.1 – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1 307 185,59 zł, z czego kwota w wysokości 635 743,17 zł stanowi wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Zakres rzeczowy projektu polegał na budowie sieci kanalizacyjnej w Wojniczu w rejonie ulic: Wąwóz Szwedzki, Braci Mirochnów, południowej stronie ul. Krakowskiej (od ul. Zamoście do ul. Loretańskiej), ul. Loretańskiej (od ul. Zamoście do ul. Krakowskiej).
Realizacja przedsięwzięcia spowodowała wzrost poziomu skanalizowania Wojnicza, a tym samym przyczyniła się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych, jednocześnie umożliwiając dalsze skanalizowanie obszarów nie objętych projektem.